Ma’syhar Mahamanikam

Simpul Maiyah Samarinda, Kalimantan Timur.

Tulisan dari Ma’syhar Mahamanikam