Para Malaikat Sahabat Empat (1)

Emha Ainun Nadjib