CakNun.com

Miremba Akshaya Azaliya

Dari Mbah Nun untuk Putri Jamaah Maiyah Mandar:

Miremba Akshaya Azaliya
(Afrika, Sanakrit, Arab)

Dilimpahi kedamaian abadi dunia akhirat.

17 Maret 2020