Ilmu Adalah Cahaya

Boleh jadi, ilmu atau sains merupakan salah satu cara Tuhan mencahayai wujud-wujud potensial agar menjadi aktual. Maka, ilmu berfungsi menemukan, bukan menciptakan. Ilmu bukan dihafalkan, melainkan difungsikan untuk penemuan. Tuhan mencipta, sedangkan manusia menemukan. Dalam kaitan ini, sungguh menarik pernyataan Kanjeng Nabi: “Ilmu adalah cahaya“.